F  o  t  o  k  l  u  b    Š t ě t í

celkem od 8.3.2003
FyzKab Counter 
Soutěžní řád Fotoklubu Štětí

Morální povinností každého člena klubu je aktivně se účastnit členské soutěže, jednoho z hlavních kritérií činnosti
celé členské základny klubu. Dalším nezanedbatelným účelem soutěže je stálé
působení na členy a jejich zapojení do rozboru snímků při nárůstu znalostí a podkladů pro další soutěžní
a výstavní činnost, která bude reprezentovat náš Fotoklub Štětí na veřejnosti.

1. Podmínky soutěže
 Do soutěže se přijímají nejvýše 3 (černobílé, tónované, kolorované nebo barevné) snímky. Seriály nebo cykly od 3 do
10 snímků jsou pak považovány za jeden snímek. Námět snímků je
libovolný (vylučují se alternativy jednoho záběru).Všechny snímky soutěží v jedné kategorii, nerozlišují se barevné a černobílé, nerozlišuje se klasická a digitální fotografie. Je možné předkládat
práce na fotopapíru i výtisky z tiskáren (nicméně nekvalitní tisk má vliv na hodnocení)

2. Soutěžní formát
Soutěžní formát je 20x30 cm (vyjímečně 13x18 cm) a jeho odvozeniny, minimální délka kratší strany snímku je 18 cm.
(vyjímečně 13 cm) Formátem se rozumí velikost fotografického papíru,
nikoli snímek na podložce. Rámečky fotografickou cestou jsou součástí fotografie uvedených formátů. Každý
snímek by měl být uveden v té formě, ve které jej autor bude předkládat ve formátu
20x30 cm pro výstavy a soutěže, případně s doporučeními vedoucími ke zlepšení výsledku, pokud se autor ztotožní
s posouzením a připomínkami ostatních členů.

3. Úprava soutěžních snímků
Každý snímek musí mít na rubu uveden název (nemá-li, napíše se „bez názvu“) a jméno autora, nejlépe v pravém
dolním rohu. Seriály nebo cykly je autor povinen označit pořadovým číslem
nebo písmenem, aby nedošlo k omylům v uváděném pořadí. Popis provádět neotisknutelně
(měkkou tužkou, lihovým fixem apod.), aby nedošlo k poškození snímku a tak ku škodě autora.
Při použití samolepicích štítků je popis obdobný.

4. Uzávěrka soutěže
Odevzdávka soutěžních snímků je nejpozději v den pravidelné úterní schůzky Fotoklubu. Vlastní hodnocení je
provedeno na této schůzce. Vlastní hodnocení může proběhnout bez účasti autora.

5. Hodnocení snímků
Z předložených snímků budou vyřazeny ty, které neodpovídají podmínkám soutěže (viz. bod 2 a 3). Tyto snímky
nejsou hodnoceny. Ostatní snímky budou předloženy k prohlédnutí na 10 až
15 minut a poté dle technických a výtvarných hodnot zhodnoceny jednotlivými přítomnými členy Fotoklubu
Soutěžní snímky hodnotí všichni přítomní členové fotoklubu kromě autora a to podle 10 bodové stupnice obvyklé
v hodnocení mapových okruhů. Autor své práce neboduje a nehodnotí.
Každý člen snímky hodnotí nezávisle, výsledný verdikt je průměrem obdržených bodů. Bodová hodnota bude
zaznamenána do bodovacích lístků. Získané body jsou sčítány a průměr
(součet bodů dělený počtem hodnotících členů, bez autora) je zaokrouhlen na celé číslo (nahoru, pokud je
desetinná část rovna nebo větší 0.5, dolů v ostatních případech).
Vítězným snímkem je snímek s nejvyšším bodovým ohodnocením. V případě rovnosti bodů se přihlédne
k bodovému průměru bez zaokrouhlení.
 
6. Rozbor snímků
Rozbor je prováděn po bodování a to formou řízené diskuze s účastí všech přítomných členů Fotoklubu. Diskuzi řídí
dohodnutý člen Fotoklubu tak, aby v průběhu soutěže vedli rozbor všichni
členové pokud možno rovnoměrně. Také budou doporučeny k nazvětšování na formát 20x30 případně 30x40 cm ty
snímky, které by měly reprezentovat klub a autora na výstavách a soutěžích.

7. Vystavování a archivace soutěžních prací
Snímky s nižší známkou než 5 bodů se vrací autorům, snímky s 5 a více body zůstávají majetkem klubu. Po jejich
vystavení dle možností Fotoklubu se vrací do archivu Fotoklubu a jsou
podkladem pro další práci. Snímky s méně než 5 body se nevystavují. Archivaci snímků zajišťuje člen Fotoklubu, který
o to projeví zájem.

9. Vyhodnocení roční soutěže
Po skončení kalendářního roku se provede vyhodnocení soutěže následujícím způsobem:
sečtou se body z jednotlivých měsíců (hodnotí se maximálně 3 fotografie u každého autora)  Autor s nejvyšším počtem
bodů se stává vítězem v příslušném roce.
V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet nejvýše
hodnocených snímků, pokud i zde dojde k rovnosti bodů, rozhoduje větší počet obsazených kol. Součástí Soutěže
Fotoklubu je také vyhlášení nejlepšího snímku roku.
Snímek roku se určí tajným hlasováním všech členů Fotoklubu z vystavených nejlepších snímků z jednotlivých měsících.
Autor, který získá nejvyšší počet bodů se stává nejlepším fotografem Fotoklubu Štětí pro příslušný rok.
Fotograf vítězného snímku se stává fotografem s nejlepším snímkem roku.
Měsíční i roční výsledky se zveřejní na stránkách Fotoklubu. Nejlepší fotograf Fotoklubu i fotograf nejlepšího snímku
budou také zveřejněni na stránkách Fotoklubu.

10. Závěrečná ustanovení
Schválením tohoto soutěžního řádu nadpoloviční většinou členů Fotoklubu se stává platným pro všechny členy
Fotoklubu Štětí v následujícím roce. Změny je možno provést na základě
zkušeností minulého ročníku, a to pouze pro příští rok.
NÁPOVĚDA k hodnocení:
 
Bodovací klíč
  • 0 bodů fotografie zcela nevhodná pro účast v soutěži
  • 1 bod podprůměrná práce, obsahově i technicky
  • 2 body běžná amatérská práce, fotografie s menšími technickými vadami
  • 3 body vyhovující fotografie, ale bez výraznějšího nápadu
  • 4 body dobrý snímek, slušný průměr
  • 5 bodů více než dobrý snímek
  • 6 bodů velmi dobrý snímek, výrazně vybočuje z průměru
  • 7 bodů výborná fotografie, nová námětem či technickým zpracováním
  • 8 bodů vysoce nadprůměrná hodnota snímku (obsahem, kompozicí i technikou)
  • 9 bodů vynikající sugestivní snímek, na jehož obsah se dlouho nezapomíná
  • 10 bodů excelentní snímek, „významný pro českou fotografii“

TECHNIKA:
  • vyvolání / tisk, ostrost, lesk, povrchová úprava, celkový vzhled, rámeček, retuš bez viditelných závad, gradační
stupnice (mimo záměrného zúžení)

VÝTVARNO:
  • Nápad - fotografické vidění tématu, věci, předmětu vhodného k zachycení
  • Zachycení - vhodnost okamžiku, času, místa pro zvolený námět, nápad
  • Obsah - musí vystoupit nápad, zpracování, tvar a celkový účin
  • Forma - motiv, idea námětu, to co chceme snímkem říci
  • Výtvarná složka - výřez, kompozice a soulad všech předchozích bodů se zdůrazněním zpracování (tóny, papír
a jeho struktura, rytmizace, čistota myšlenky, fotografická realita, použití výtvarného vidění současnosti)